1. Ma’ruf Jauhari, S.Ag.MH 13. Idhar, M.Pd
2. Usman Tamrinm S.H 14. Armansyah, S.HI,M.H
3. Drs. Suaidin Na’im, MH 15. Azharul Islam, S. Ag
4. Suharti, S.HI,. M.HI 16. Muh. Yunan Putra, Lc. M.HI
5. Jairin Abdullah, M.M.Keu. 17. Naimah Aminy, S.Ag
6. Adi Sofyan, M.HI 18. Baharudin, MH
7. Abu Bakar Sidik, MM 19. Muhammad Ilham, S.HI, MH
8. Nasrullah, M.Pd.I 20. Nur Istiqom, S.Pd., M.Pd.
9. Syech Fathurrahman, S Ag,. MH 21. Fahri H. Ulama, S.HI, MH
10. Mustakim, SH. MH 22. Yaser Arafa, SH., MH
11. M. Asad Imadudin, SH., MH 23. Jiad Ulhak, MM
12. Syaifuddin, SH 24. Rahmah Murtadha, M. PMat